TRASTORNS DE L’APRENENTATGE: RECONEGUEM SÍMPTOMES

TRASTORNS DE L’APRENENTATGE: RECONEGUEM SÍMPTOMES

Els Trastorns de l’Aprenentatge (TA) formen part dels trastorns del desenvolupament neurològic segons el DSM V (Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals).

S’entén com a Trastorn de l’Aprenentatge una dificultat inesperada, específica i persistent per a l’adquisició d’un aprenentatge malgrat l’infant presenti un nivell d’intel·ligència normal, una instrucció convencional i oportunitats socioculturals adequades.

S’estima que entre un 10 – 15% de la població en edat escolar presenta un Trastorn de l’Aprenentatge.

Davant d’un TA interpretem que són nens:

 • Sense interès
 • Ganduls
 • Poc nivell d’esforç
 • Rendeixen per sota de les seves capacitats
 • Poc motivats
 • No volen fer bé les coses

En realitat, el que li passa a un infant amb un Trastorn de l’Aprenentatge es resumeix en el següent gràfic:

En el següent article parlarem dels principals Trastorns de l’Aprenentatge presents en la infància i adolescència:

 • Trastorn per dèficit d’Atenció i/o Hiperactivitat (TDA/H)
 • Trastorn específic de la lectura (Dislèxia)
 • Trastorn específic de l’escriptura (Disgrafia)
 • Trastorn específic del càlcul (Discalculia)

TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ I/O HIPERACTIVITAT (TDA/H)

És un trastorn del neurodesenvolupament definit per nivells problemàtics de inatenció, desorganització i / o impulsivitat / hiperactivitat, tots ells a uns nivells incompatibles pel que fa a l’edat o el nivell de desenvolupament cognitiu.

Sovint persisteix fins a l’edat adulta, amb conseqüents deterioraments del funcionament, social, acadèmic i personal.

Es reconeixen tres presentacions clíniques segons la presència o absència de determinats símptomes particulars:

DÈFICIT ATENCIÓ:

 • No presta atenció suficient als detalls o incorre en errors per descuit en les tasques escolars, a la feina o en altres activitats.
 • Té dificultats per mantenir l’atenció en tasques o en activitats lúdiques.
 • Sembla no escoltar quan se’ls parla directament.
 • No segueix instruccions i no finalitza tasques escolars, encàrrecs o obligacions en el centre de treball
 • Té dificultats per organitzar tasques o activitats
 • Evita, li desagrada o rebutja dedicar-se a tasques que requereixen un esforç mental sostingut.
 • Extravia objectes necessaris per a tasques o activitats.
 • Es distreu fàcilment per estímuls irrellevants.
 • És descuidat en les activitats diàries.

HIPERACTIVITAT I IMPULSIVITAT:

 • Mou en excés mans o peus, o es remou en el seu seient.
 • Abandona el seu seient a la classe o en altres situacions en què s’espera que romangui assegut.
 • Corre i salta excessivament en situacions inapropiades per fer-ho.
 • Té dificultats per jugar o dedicar-se tranquil·lament a activitats d’oci.
 • Està en marxa o sol actuar com si tingués un motor.
 • Parla en excés.
 • Precipita respostes abans d’haver estat completades les preguntes.
 • Té dificultats per guardar torn.
 • Interromp en les activitats d’altres.

TRASTORN ESPECÍFIC DE LA LECTURA (DISLÈXIA)

La dislèxia és una dificultat específica de l’aprenentatge que caracteritza per la dificultat per reconèixer paraules amb precisió i fluïdesa i per un dèficit en l’ortografia. És conseqüència d’un dèficit en el component fonològic del llenguatge.

Es presenta de manera inesperada en relació amb altres habilitats cognitives. Es presenta malgrat una instrucció lectora adequada.

Els principals signes d’alerta són :

2 A 6 ANYS :

 • Errors fonètics i/o fonològics en el llenguatge expressiu
 • Dificultats en manipular fonemes (comptar – ometre – afegir – buscar,…)
 • Dificultats en memoritzar i reproduir rimes
 • Dificultats en aprendre seqüències: dies de la setmana, comptar…
 • Dificultats en la denominació (colors, dibuixos, lletres, números…)
 • Dificultat en recordar els noms i sons de les lletres

EDUCACIÓ PRIMÀRIA :

 • Lectura:
  • Mecànica lectora amb errors
  • Comprensió lectora més preservada
 • Escriptura:
  • Errors ortogràfics: naturals i arbitraris
  • Estructura redactat
  • Signes de puntuació
  • Errors quan copien de la pissarra
 • Llenguatge oral:
  • Denominació
  • Aprendre/reproduir paraules no familiars
  • Seqüències verbals

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA :

 • Alentiment lector (precisió lectora més preservada)
 • Possible repercussió en la comprensió lectora
 • Errors d’ortografia arbitrària
 • Dificultats en el redactat (estructura, signes de puntuació…)
 • Dificultats en evocació paraules
 • Seqüències verbals no automatitzades
 • Dificultats amb les llengües estrangeres

EDAT ADULTA:

 • No solen ser lectors (no gaudeixen amb la lectura)
 • Velocitat lectora lenta
 • Fan molts errors ortogràfics

TRASTORN ESPECÍFIC DE L’ESCRIPTURA
(DISGRAFIA)

La disgrafia és una alteració específica que afecta l’escriptura en nens o nenes amb una capacitat intel·lectual dins la normalitat, sense alteració neurològica o sensorial greu, i amb una instrucció adequada.

Existeixen diferents tipus de disgrafies:

 • Disgrafia motora:
  • Caracteritzada per manca de precisió, alteració de destreses motores i dificultat per a coordinar els moviments.
  • Dificultat per fer les activitats de la vida diària: vestir-se, retallar, fer esports, utilitzar els coberts…
  • Sol adoptar posicions poc convencionals
  • Prensió inadequada del llapis
  • Velocitat d’escriptura alterada
  • Lletra massa gran o massa petita, espai desproporcionat entre paraules i lletres, unions incorrectes.
  • Escriptura inintel·ligible, però sense disortografia.
  • Dibuix i habilitat manual pobre.
 • Disgrafia visoespacial:
  • Relacionada amb dificultats espaials: visoperceptives i visoconstructives.
  • Escriptura espontània i còpia poc llegibles.
  • Motricitat manual normal.
  • Nivell ortogràfic normal.
  • Distribució deficient de l’escriptura en el full. Inclinacions.
  • Separacions incorrectes entre paraules.
  • Dificultat per organitzar lletres, paraules, números.
  • Dificultat per preveure marges, línies, finals de línies, etc (també amb els dibuixos)
  • Dificultat per col·locar correctament els números en quadrícules o columnes
 • Disgrafia lingüística
  • Està molt relacionada amb la Dislèxia
  • Dificultat per a construir correctament les paraules escrites.
  • Dificultat en la transformació fonema-grafema.
  • L’escriptura espontània és poc llegible degut a les nombroses errades ortogràfiques.
  • Dificultats per fer la representació gramatical del llenguatge.
  • Dibuix i habilitat motriu no estan alterades.

TRASTORN ESPECÍFIC DEL CÀLCUL
(DISCALCULIA)

Trastorn del processament numèric i del càlcul, de manera que les activitats de la vida diària es vegin afectades”. Es dona en nens/es amb una intel·ligència normal. Té una base neurobiològica i genètica.

Els principals signes d’alerta són :

EDUCACIÓ INFANTIL:

 • Dificultats per comptar fins a 10
 • Dificultats copiar els números
 • Dificultats en saber què és més petit o més gran, més llarg i més curt
 • Dificultats en connectar els números amb el grup de coses
 • Dificultats en classificar objectes tenint en compte les seves característiques
 • No entén el significat de comptar (ex. Quan li demanes 5 gomes te’n dona unes quantes enlloc de comptar-les).

PRIMÀRIA:

 • Dificultats amb l’aritmètica bàsica
 • Dificultats en identificar signes: +; -; x…
 • Dificultats en les estratègies de càlcul mental
 • Dificultats amb paraules relacionades amb les matemàtiques: més que…, donen…
 • Dificultats amb la recta numèrica mental
 • Dificultats en dir l’hora
 • Dificultats en comptar de 2 en 2, de 5 en 5…
 • Dificultats amb l’Habilitat per mesurar
 • Dificultats amb les operacions bàsiques
 • Errors en la lectura/escriptura de nº aràbics

SECUNDÀRIA:

 • Dificultats amb l’ús dels nombres en la vida diària
 • Errors en els càlculs
 • Necessiten la calculadora per fer sumes senzilles
 • Fets numèrics sense automatitzar
 • Dificultats amb la lectoescriptura de xifres grans
 • Dificultats d’estimació
 • Rebuig/ansietat cap a l’assignatura
 • Dificultats amb el maneig dels diners

És importantíssima la detecció per part de la família o l’escolai el diagnòstic precoç  per part d’un professional d’aquests trastorns per millorar així el seu pronòstic i poder treballar amb adaptacions escolars.

Fonts consultades:

Asociación Americana de Psiquiatría, Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM 5. Arlington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría, 2013.

Material curs (2017). Trastorns de l’aprenentatge i de la conducta a l’escola. SJD AULA PEDIATRIA.

Material curs (2020). Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH). INTEGRATEK – SJD

Segueix-nos a:

@capsiandorra
@capsiandorra