SAPS QUINA ES LA TEVA VOCACIÓ PROFESSIONAL ?

SAPS QUINA ES LA TEVA VOCACIÓ PROFESSIONAL ?

EL MODEL DE JOHN HOLLAND

Treballant sobre la reinserció dels veterans de la guerra de Vietnam, el psicòleg i investigador americà John Holland (1919-2008) va desenvolupar el seu model teòric que explica com les persones escullen una carrera professional o una altra. 

Les seves investigacions han demostrat la relació entre el “perfil” d’una persona i el seu interès per a certes professions. Dit d’una altra manera: els individus que comparteixen algunes característiques (trets de personalitat, interessos, aptituds) es troben els mateixos grups professionals.  

Holland exposa les seves primeres investigacions l’any 1953 en una publicació The Vocational Preference Inventory, i més tard aprofundeix la seva teoria junt amb diverses universitats americanes. 

La tipologia d’Holland  

Holland identifica 6 “perfils-estàndard” diferents i en descriu les seves característiques, que anomena «la tipologia d’Holland». 

Els 6 tipus identificats són: 

Realista 

Investigador 

Artístic 

Social 

Emprenedor 

Convencional

Aquesta tipologia és denominada RIASEC, acrònim dels 6 perfils-estàndard.  

A partir dels perfils, el model de John Holland consisteix a determinar els tres tipus dominants que corresponen a la personalitat de l’individu per poder identificar les professions que li convenen millor. 

És a dir que aquest mètode permet, a partir de les combinacions dels tres tipus dominants entre els sis existents, per a produir llistes d’oficis o de funcions als quals l’individu es pot dedicar gràcies a bases estadístiques, i per això és el model més utilitzat en orientació escolar i professional.  

La tipologia de John Holland és generalment representada sota la forma d’un hexàgon, situant els sis grans grups d’interessos en els tres eixos, per poder visualitzar quins són els tres tipus que predominen. 

L’ARTÍSTIC  té un sentit innat de l’estètica, de l’harmonia; aprecia les arts, la literatura, les llengües. És creatiu, de vegades somiador. Dotat d’una forta personalitat, fa sovint prova d’originalitat i d’intuïció, la seva sensibilitat també l’hi aporta una bona capacitat d’anticipació. L’EMPRENEDOR  té qualitats de lideratge. Sap trobar els arguments per convèncer els seus interlocutors o promoure un producte, un servei, una idea. És organitzat i té una gran potència de treball. Gràcies a la seva energia i el seu esperit de decisió, és capaç de crear o dirigir una empresa. El SOCIAL aprecia particularment el contacte amb els altres. L’hi agrada sentir-se útil, instruir, cuidar, distreure, aconsellar, gestionar grups d’individus. Té una bona escolta, sap expressar-se amb facilitat i és doncs eficient als intercanvis i la comunicació. EL REALISTA té un bon sentit pràctic; aprecia  les tasques concretes. Sap utilitzar eines, màquines, dispositius digitals i també Internet, xarxes socials etc… També té bones habilitats manuals, li agrada les activitats a l’aire lliure. Discret i precís, sovint prefereix treballar sol i estar concentrat en la seva tasca. El CONVENCIONAL és metòdic, precís i rigorós; és excel·lent en la direcció d’un projecte. És perseverant i puntual, l’hi agrada fer feina en un entorn estructurat i ben organitzat en el qual pugui planificar els seus objectius. L’ INVESTIGADOR li  agrada fer preguntes, pensar, comprendre fenòmens complexos. Té una forta curiositat intel·lectual, sovint se sent atret per les matemàtiques, la física o les ciències humanes. Agraeix poder aprofundir els seus coneixements i ampliar les seves habilitats.

Associat a les intel·ligències i les motivacions de la persona, el perfil RIASEC és una eina molt important a l’hora de determinar quina orientació és la que més em convindria.

PER A MÉS INFORMACIÓ, contactar el centre Capsi o bé al Tel: 342008.Segueix-nos a:

@capsiandorra
@capsiandorra