INTERVENCIÓ PRIMERENCA

INTERVENCIÓ PRIMERENCA

Sovint ens arriben nens a consulta de 3-4-5 anys amb el motiu de consulta: es despista, no acaba les feines, no escolta, no para quiet… i molt sovint aquestes famílies refereixen que l’escola els ha recomanat de consultar a un professional encara que ells consideren que el seu fill és massa petit per anar al psicòleg.

Realment són petits per fer un diagnòstic, en aquest cas seguint l’exemple, de TDAH, ja que fins al 6-7 anys no es pot fer el diagnòstic final o fiable, però sí que ja pots començar a avaluar alguns aspectes, a veure la forma de treballar, a diferenciar-ho de dificultats de conducta o veure que no s’estableixen uns límits clars, ferms i constants des de casa. Avalues si aquell nen o nena comença a presentar un perfil clínic i comences a establir un pla de treball per veure com evoluciona i per finalment quan compleix els 6 anys confirmar o descartar un diagnòstic de TDAH, la part bona és que hi ha bona part de la feina feta des de ben petits .

Realment és de gran ajuda quan, per exemple, des de l’escola detecten signes d’alarma i ja deriven a fer avaluació amb infants tan petits, poder fer intervenció primerenca és un factor d’èxit per més endavant.

L’article d’aquesta setmana de CAPSI tracta de la intervenció primerenca o estimulació primerenca, veurem què és i aprendrem per què és tan important per al desenvolupament dels infants i com a prevenció de diferents dificultats.

QUÈ ÉS LA INTERVENCIÓ PRIMERENCA?

Possiblement és més conegut el nom amb llengua castellana, intervención precoz.

La intervenció primerenca fa referència a l’atenció i tractament de problemes psicològics, en el cas de la psicologia, en edats primerenques de la vida. Té l’objectiu de prevenir i/o tractar problemes psicològics abans que puguin convertir-se en trastorns més severs.

De la mateixa manera que en el cas que s’exposa a la introducció, on podem començar a intervenir en les dificultats d’un infant que presenta un perfil de TDAH abans dels 6 anys, en el cas d’una possible dislèxia o d’un trastorn específic del llenguatge, podem començar a iniciar un tractament o una estimulació abans també de poder realitzar el diagnòstic.

Si parem a pensar, durant un embaràs o en els primers dies des del naixement quantes proves es realitzen a una dona embarassada o a un nadó per detectar de forma precoç diferents patologies i/o anomalies?? O bé en les diferents visites de seguiment que es fan des de pediatria??

PER QUÈ ÉS TAN IMPORTANT LA INTERVENCIÓ PRECOÇ?

Els pediatres realitzen valoracions per comprovar que el neurodesenvolupament dels seus pacients és adequat a la seva edat, fan molt ús, especialment dels signes d’alarma. Si un infant presenta un retard en la parla ja recomanen una derivació a un logopeda per tal de fer-ne una avaluació acurada i rebre una atenció personalitzada a aquesta dificultat. Com més es tardi l’atenció en el nen més difícil serà ajudar-lo a millorar.

Dins del procés de desenvolupament hi ha el que s’anomena els períodes crítics o sensibles per adquirir les diferents funcions dels processos d’aprenentatge.

Les diferents funcions cerebrals de les persones es desenvolupen de forma seqüencial i especialment en els primers anys de vida. El desenvolupament neuronal té unes etapes que més o menys són les mateixes per tots els infants: per exemple, cap als 12 mesos gairebé tots els nens caminen de forma autònoma (tot i que abans han après a controlar la postura, fet que si no realitzen és un senyal d’alarma); o abans dels 18 mesos diuen les seves primeres paraules amb sentit (pas previ a la parla és entendre el que perceben pels diferents òrgans sensorials, coordinació de la boca i llengua, etc.).

Els períodes crítics o sensibles del neurodesenvolupament són el temps durant el que el cervell està més preparat per aprendre una funció bàsica. Es considera que hi ha tres períodes crítics essencials per l’adquisició i maduració de les diferents funcions, són els següents:

  • Sensorial: Comença a desenvolupar-se abans del naixement i completa la seva maduració cap als 5 anys d’edat. De forma progressiva els embrions i després nadons van desenvolupant els diferents òrgans sensorials.
  • Lingüístic: Va encadenat amb el període sensorial degut a la maduració dels diferents sentits, però exactament el període crític comença cap als 12 mesos i es completa cap als 5-6 anys, etapa en la qual es comencen a fer diagnòstics més específics de dificultats en el llenguatge. Seguirem desenvolupant les nostres capacitats lingüístiques durant tota la vida però sempre que adquirim prèviament les bases del nostre idioma.
  • Funcions superiors: és el pas del pensament màgic al pensament abstracte dels infants i del pensament analític en l’adolescència, es podria situar des d’aproximadament els 6 anys i cap amunt. Seria un període on s’inclouria la lectura, el càlcul, etc.

Val a dir que aquests períodes crítics no són iguals per a tots els infants, per una banda, estan determinats genèticament i per l’altra juga un important paper conviure en un entorn ric en estímuls que fomenti un bon neurodesenvolupament.

Quan un nen no segueix l’evolució esperada per la seva edat cal avaluar si existeix alguna causa o problema que ho impedeixi i si n’és el cas començar a intervenir-hi. Aquest és precisament l’objectiu de la intervenció primerenca: desenvolupar al màxim les capacitats de cada nen/a  perquè funcioni de forma efectiva en tots els seus entorns tant sigui per prevenir o per millorar possibles alteracions en el seu desenvolupament.

Qualsevol intervenció serà més efectiva quan abans s’iniciï, com més petits són més plasticitat cerebral té el seu cervell i per tant més capacitat de canvi hi haurà.

Pares i mares recordeu! Quan abans es detecti algun problema o possible problema abans podrem començar a actuar i més efectiva serà la intervenció per a la millora. Obtindrem millors resultats que si espereu a que els vostres fills siguin una miqueta més grans.

FONTS CONSULTADES:

Gomez Artiaga, A; Viguer Seguí, P; Cantero Lopez, M.J (ed 2007). Intervenció temprana. Desarrollo óptima de 0 a 6 años. Ediciones Priamida:Psicologia.

Mas, M.J (9/01/17). ¿Por qué importa la detección precoz? Períodos críticos del neurodesarrollo. Neuropediatria: Neuronas en Crecimiento. Article extret de https://neuropediatra.org/2017/01/09/por-que-deteccion-precoz-periodos-criticos/

Informació extreta també de Curs de Trastornos del aprendizaje, de la conducta y afectivos de la UTAE Sant Joan de Déu, Bloc 3 impartit per la neuropsicòloga Anna López Sala.Segueix-nos a:

@capsiandorra
@capsiandorra